PRIVACY POLICY PEOPLE FOR SUCCESS BVBA

English: please see below. 

We vinden je privacy belangrijk en willen je in deze privacy policy dan ook graag informeren hoe we je gegevens verzamelen, bijhouden en verwerken.

Al de gegevens die we van jouw verzamelen, verwerken we binnen België en vallen dan ook onder de Europese wetgeving en worden de privacygegevens binnen deze wetgeving beschermd.

1. WIE ZIJN WE?

People for Success bvba 
BE0655.853.523
Antwerpen
info@peopleforsuccess.eu 

2. HOE VERZAMELEN WE GEGEVENS? 

2.1 WELKE GEGEVENS VERZAMELEN WE EN HOE? 

2.1.1 FORMULIEREN

Via de webformulieren verzamelen we standaard je naam, voornaam, adresgegevens, emailadres, telefoonnummer, specifieke informatie relevant voor de gevraagde dienst/product, IP-adres en datum/tijd van het invullen van het formulier. We gebruiken deze informatie om je te contacteren en je vragen te beantwoorden. We zetten deze gegevens in een databank om uw vraag goed te kunnen opvolgen. Op eenvoudig verzoek kan je de gegevens opvragen, vragen deze te wijzigen en/of om deze te verwijderen.

2.1.2. STATISTIEKEN (GOOGLE ANALYTICS)

We gebruiken Google Analytics om algemene trends en tendensen van het surfgedrag op de website te kunnen bekijken en de website beter aan te passen aan de behoeften van onze gebruikers. We verzamelen daardoor onder andere uw browsertype, IP-adres, besturingsprogramma, de verwijzende website. De statistieken geven tendensen weer en zijn geanonimiseerd.

2.1.3. NIEUWSBRIEF

Als je klant bent, dan slaan we je gegevens op en sturen we je soms een nieuwsbrief. We gebruiken daarvoor het programma Mailchimp. Mailchimp is gecertificeerd voor het EU/US and Swiss Safe Harbor Frameworks en voldoet aan de GDPR-wetgeving. Mailchimp houdt bij of u de nieuwsbrief opende en het aantal keer dat u op een link klikte. We gebruiken deze gegevens algemeen om na te gaan wat interessant bevonden werd en om de nieuwsbrieven te verbeteren naar de toekomst.

2.1.4. COOKIES

Bij het surfen kan er informatie in je browser opgeslagen worden of opgehaald in de vorm van cookies. De informatie kan betrekking hebben op jou, je voorkeuren of je apparaten en gebruikt men meestal om de website te laten werken zoals je verwacht. In de meeste gevallen zal deze informatie je niet rechtstreeks identificeren maar een meer gepersonaliseerde webervaring bieden.

Onze website maakt gebruik van essentiële cookies om ervoor te zorgen dat de navigatie, de laadtijd en de algemene surfervaring van de website optimaal is. Daarnaast zijn er nog een aantal 3rd party cookies die gebruikt worden.

 • Google Analytics en Google gebruiken cookies op onze website, onder andere voor het verzamelen van tendensen en statistieken en om uw persoonlijke voorkeuren bij Google maps te tonen. Het beleid van Google m.b.t. cookies vind je hier

 • Een gedetailleerde lijst van cookies die gebruikt worden op onze website kan je vinden in je webbrowser. We doen niet aan geprofileerde of geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens.

 • Via de cookie consent kiest u zelf welke cookies u al dan niet wilt uitschakelen

3. MET WIE DELEN WE JE GEGEVENS

Je persoonlijke gegevens worden enkel intern verwerkt en niet gedeeld met derden.

4. HOE BESCHERMEN WE JE GEGEVENS

We hebben een SSL-certificaat geïnstalleerd om tijdens het surfen de veiligheid van uw gegevens te garanderen. Daarnaast zorgen we voor de veiligheid, vertrouwelijkheid en integriteit van je persoonsgegevens door onze systemen te beschermen tegen antivirus, malware en ander hacking aanvallen. We zorgen eveneens voor een back-up van deze gegevens.

5. BEWAREN VAN GEGEVENS

We hanteren de volgende policy met betrekking tot het bewaren van uw gegevens:

 • Persoonlijke gegevens van de formulieren bewaren we tot 2 jaar nadat u deze invulde.

 • Bestelling van diensten, uw gegevens bewaren we 7 jaar nadat u de bestelling

  plaatsten.

6. WELKE RECHTEN HEB JE ALS GEBRUIKER?

U hebt de volgende rechten:

 • Recht op toegang tot je gegevens en hoe we deze verwerken

 • Recht op wijziging van je gegevens

 • Recht om vergeten te worden en uit alle databanken verwijderd te worden

 • Recht om je toestemming in te trekken

 • Recht om de verwerking van je gegevens tijdelijk stop te zetten

 • Recht op overdraagbaarheid (om je gegevens aan een andere verantwoordelijke over te dragen)

 • Recht om automatische profilering uit te schakelen

 • Je hebt eveneens recht om klacht in te dienen. Klacht indienen doe je bij de Privacycomissie als je vindt je persoonsgegevens op een onrechtmatige wijze verzameld en verwerkt worden. Klacht indienen doe je via het volgende formulier op de website van de Privacy Commissie

7. LAATST AANGEPAST OP 10 november 2023

_______________________________________________________________________________________________________

We value your privacy and would like to inform you in this privacy policy about how we collect, track, and process your data.

All the data we collect from you is processed within Belgium and falls under European legislation, ensuring that privacy data is protected within these laws.

 1. WHO ARE WE?

People for Success bvba
VAT ID: BE0655.853.523
Antwerp
Email: info@peopleforsuccess.eu

 1. HOW DO WE COLLECT DATA?

2.1 WHAT DATA DO WE COLLECT AND HOW?

2.1.1 FORMS

Through web forms, we collect your name, first name, address, email address, phone number, specific information relevant to the requested service/product, IP address, and date/time of form submission. We use this information to contact you and answer your queries. We store this data in a database to effectively follow up on your request. Upon request, you can access, modify, and/or delete this data.

2.1.2. STATISTICS (GOOGLE ANALYTICS)

We use Google Analytics to analyze general trends and behaviors on the website and tailor it to the needs of our users. This involves collecting your browser type, IP address, operating system, and referring website. The statistics are trend-based and anonymized.

2.1.3. NEWSLETTER

If you are a customer or subscribor, we store your data and occasionally send you a newsletter using Mailchimp. Mailchimp is certified for EU/US and Swiss Safe Harbor Frameworks and complies with GDPR regulations. Mailchimp tracks whether you opened the newsletter and the number of times you clicked a link. We use this data to understand what was found interesting and to improve future newsletters.

2.1.4. COOKIES

While browsing, information may be stored or retrieved in your browser in the form of cookies. This information may relate to you, your preferences, or your devices and is typically used to make the website work as expected. In most cases, this information will not directly identify you but provide a more personalized web experience.

Our website uses essential cookies to ensure optimal navigation, loading times, and the overall browsing experience. Additionally, there are some third-party cookies in use.

Google Analytics and Google use cookies on our website, including collecting trends and statistics and displaying your preferences in Google Maps. Google's cookie policy can be found here.

A detailed list of cookies used on our website can be found in your web browser. We do not engage in profiled or automated processing of personal data. Through the cookie consent, you can choose which cookies to enable or disable.

 1. WITH WHOM DO WE SHARE YOUR DATA

Your personal data is processed internally and not shared with third parties.

 1. HOW DO WE PROTECT YOUR DATA

We have installed an SSL certificate to ensure the security of your data while browsing. We also ensure the security, confidentiality, and integrity of your personal data by protecting our systems against antivirus, malware, and other hacking attacks. We also maintain a backup of this data.

 1. DATA RETENTION

We follow the following policy regarding the retention of your data:

Personal data from forms is retained for up to 2 years after submission.

For service orders, we retain your data for 7 years after placing the order.

 1. USER RIGHTS

You have the following rights:

 • Right to access your data and how we process it.
 • Right to modify your data.
 • Right to be forgotten and removed from all databases.
 • Right to withdraw your consent.
 • Right to temporarily stop the processing of your data.
 • Right to data portability (to transfer your data to another controller).
 • Right to disable automatic profiling.
 • You also have the right to file a complaint. To file a complaint, contact the Privacy Commission if you believe your personal data is collected and processed unlawfully. File a complaint via the form on the Privacy Commission's website.
 1. LAST MODIFIED ON November 10, 2023.

The Predictive Index® is a registered trademark of Predictive Index, LLC and is used here with permission.